دانش آموز پایه یازدهم پایه یازدهم پایه یازدهم

آموزش مفهومی ، آزمون ، رقابت!
پدر و مادر
پدر و مادرای عزیز

همیشه نگران هستین که بچه ها درس نمی نمی خونن و مدام دارن با گوشیشون بازی میکنن؟

با "تیـــچر" نگران گوشی دست گرفتن بچه هاتون نباشید!

دانش آموز
دانش آموزای عزیز

شما می تونید ویدئو های آموزشی با بهترین استاد ها رو دانلود کنین و ببینید.مفهومی یاد بگیرید و به راحتی آزمون بدین.

با "تیــــچر" دیگه نگران یادگیری نباشید!

چطور شما یاد میگیرن؟

رقابت کنین و انگیزه بگیرید

شما می تونین دوستان خودتون رو به برنامه دعوت کنین و از روند آموزش همدیگه با خبر بشید و انگیزه بگیرید برای یادگیری بیشتر!

آزمون های فصل به فصل

در آزمون های هر فصل شرکت کنین ، میزان دقت ، سرعت عمل و پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنین و بهتر یاد بگیرید.

ویدئو های آموزشی

شما می تونید درس مورد نظرتون رو انتخاب کنین ، ویدئو های آموزشی مفهمومی هر فصل رو ببنید و کامل درساتون رو یاد بگیرید.

Stroke 396

درس های پایه یازدهم

حسابان
 • فصل اول: جبر و معادله
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی
 • فصل چهارم: مثلثات
 • فصل پنجم : حد و پیوستگی
فیزیک یازدهم
 • فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن
 • فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل سوم: مغناطیس
 • فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب
شیمی یازدهم
 • فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
 • فصل دوم: در پی غذای سالم
 • فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان نا پذیر
عربی یازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
زبان یازدهم
 • Lesson 1: Underestanding People
 • Lesson 2: A Healthy Lifestyle
 • Lesson 3: Art and Culture

Stroke 396

درس های پایه یازدهم

شیمی یازدهم
 • فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
 • فصل دوم: در پی غذای سالم
 • فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان نا پذیر
عربی یازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
زبان یازدهم
 • Lesson 1: Underestanding People
 • Lesson 2: A Healthy Lifestyle
 • Lesson 3: Art and Culture
زیست‌شناسی یازدهم
 • فصل اول: تنظیم عصبی
 • فصل دوم: حواس
 • فصل سوم: دستگاه حرکتی
 • فصل چهارم: تنظیم شیمیایی
 • فصل پنجم: ایمنی
 • فصل ششم: تقسیم یاخته
 • فصل هفتم: تولید مثل
 • فصل هشتم: تولیدمثل نهان‌دانگان
 • فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها
فیزیک یازدهم
 • فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن
 • فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
ریاضی یازدهم
 • فصل اول: هندسۀ تحلیلی و جبر
 • فصل دوم: هندسه
 • فصل سوم: تابع
 • فصل چهارم: مثلثات
 • فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی

Stroke 396

درس های پایه یازدهم

زبان یازدهم
 • Lesson 1: Underestanding People
 • Lesson 2: A Healthy Lifestyle
 • Lesson 3: Art and Culture
ریاضی و آمار یازدهم
 • فصل اول: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: آمار
عربی، زبان قرآن یازدهم انسانی
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم

درس های پایه

پایه یازدهم Stroke 396

پایه یازدهم

حسابان حسابان
 • فصل اول: جبر و معادله
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی
 • فصل چهارم: مثلثات
 • فصل پنجم : حد و پیوستگی
فیزیک یازدهم فیزیک یازدهم
 • فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن
 • فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل سوم: مغناطیس
 • فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب
شیمی یازدهم شیمی یازدهم
 • فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
 • فصل دوم: در پی غذای سالم
 • فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان نا پذیر
عربی یازدهم عربی یازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
زبان یازدهم زبان یازدهم
 • Lesson 1: Underestanding People
 • Lesson 2: A Healthy Lifestyle
 • Lesson 3: Art and Culture

پایه یازدهم Stroke 396

پایه یازدهم

شیمی یازدهم شیمی یازدهم
 • فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
 • فصل دوم: در پی غذای سالم
 • فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان نا پذیر
عربی یازدهم عربی یازدهم
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
زبان یازدهم زبان یازدهم
 • Lesson 1: Underestanding People
 • Lesson 2: A Healthy Lifestyle
 • Lesson 3: Art and Culture
زیست‌شناسی یازدهم زیست‌شناسی یازدهم
 • فصل اول: تنظیم عصبی
 • فصل دوم: حواس
 • فصل سوم: دستگاه حرکتی
 • فصل چهارم: تنظیم شیمیایی
 • فصل پنجم: ایمنی
 • فصل ششم: تقسیم یاخته
 • فصل هفتم: تولید مثل
 • فصل هشتم: تولیدمثل نهان‌دانگان
 • فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها
فیزیک یازدهم فیزیک یازدهم
 • فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن
 • فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
ریاضی یازدهم ریاضی یازدهم
 • فصل اول: هندسۀ تحلیلی و جبر
 • فصل دوم: هندسه
 • فصل سوم: تابع
 • فصل چهارم: مثلثات
 • فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی

پایه یازدهم Stroke 396

پایه یازدهم

زبان یازدهم زبان یازدهم
 • Lesson 1: Underestanding People
 • Lesson 2: A Healthy Lifestyle
 • Lesson 3: Art and Culture
ریاضی و آمار یازدهم ریاضی و آمار یازدهم
 • فصل اول: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: آمار
عربی، زبان قرآن یازدهم انسانی عربی، زبان قرآن یازدهم انسانی
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم