سوالات پر تکرار شما

از "تیچـــر" چه چیزی یاد میگیرم ؟
در "تیچـــر" ما مطالعه کردن را به 4 بخش زیر تقسیم میکنیم:
 1. قسمت آموزشی که صدها ساعت فیلم آموزشی، نکته های مفهومی و مواد آموزشی را در اختیارتان قرار میدهد.
 2. قسمت تمرین با پیشرفت شما سازگار است و سوالات درست ، مجموعه ها و سوالات منطبق با تمرین را در اختیارتان قرار میدهد.
 3. شما میتوانید سوال بپرسید و یک معلم خصوصی فورا به سوال شما پاسخ میدهد. شما میتوانید عکسی از سوال خود را نیز بارگذاری کنید.
 4. قسمت سوال برای شما تمرین های واقعی آزمون را در اختیارتان قرار می دهد و به شما این امکان را میدهد تا با دانش آموزان دیگر در سراسر کشور رقابت کنید.
من به کلاسی که مربی در آن آموزش می دهد می روم، چرا باید از "تیچـــر" استفاده کنم؟

چه زمانی که دانش آموز از کلاس دارای مربی استفاده می کند و چه زمانی که از روش های دیگر برای تکمیل آموزش مدرسه استفاده میکند، بزرگترین بخش یادگیری مربوط به مطالعه ی شخصی است. "تیچـــر" به شما کمک میکند که از زمان محدود خود بیشترین استفاده را ببرید. میتوانید در هر جا و هر زمانی و با سرعت مخصوص خود، یاد بگیرید. سوالات خود را در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته بپرسید و با صدها هزار دانش آموز آزمون دهید. "تیچـــر" شما را مانند یک معلم خصوصی راهنمایی میکند. "تیچـــر" با شما آشنا میشود، بر طبق خواسته های شما تنظیم می شود و با شما پیش میرود تا شما را در رسیدن به اهداف آموزشیتان، کمک کند.

میتوانم از "تیچـــر" به صورت رایگان استفاده کنم؟

ملحق شدن به "تیچـــر" کاملا رایگان است. میتوانید امتحان کنید که "تیچـــر" چگونه کار میکند.

All you need to know about Class 5

ddd

Mathematics
 1. The Fish Tale
 2. Shapes and Angles
 3. How Many Squares?
 4. Parts and Wholes
 5. Does it Look the Same?
 6. Be My Multiple, I’ll be Your Factor
 7. Can You See the Pattern?
 1. Mapping Your Way
 2. Boxes and Sketches
 3. Tenths and Hundredths
 4. Area and its Boundary
 5. Smart Charts
 6. Ways to Multiply and Divide
 7. How Big? How Heavy?
Environmental Studies
 1. Super Senses
 2. A Snake Charmer’s Story
 3. From Tasting to Digesting
 4. Mangoes Round the Year
 5. Seeds and Seeds
 6. Every Drop Counts
 7. Experiments with Water
 1. A Treat for Mosquitoes
 2. Up You Go
 3. Walls Tell Stories
 4. Sunita in Space
 5. What if it Finishes?
 6. A Shelter So High!
English
 • Unit 1
  1. Ice-cream Man
  2. Wonderful Waste
 • Unit 2
  1. Teamwork
  2. Flying Together
 • Unit 3
  1. My Shadow
  2. Robinson Crusoe
  3. Discovers a Footprint
 • Unit 4
  1. Crying
  2. My Elder Brother
 • Unit 5
  1. The Lazy Frog
  2. Rip Van Winkle
 • Unit 6
  1. Class Discussion
  2. The Talkative Barber
 • Unit 7
  1. Topsy-turvy Land
  2. Gulliver’s Travels
 • Unit 8
  1. Nobody’s Friend
  2. The Little Bully
 • Unit 9
  1. Sing a Song of People
  2. Around the World
 • Unit 10
  1. Malu Bhalu
  2. Who Will be Ningthou?

به چه کتاب هایی در کنار "تیچـــر" نیاز دارم؟

"تیــــچر" دارای بانک سوال با بیش از 200000 سوال همراه با نکته و راه حل است. "تیــــچر" بیش از 500 ساعت مقالات ویدیویی و نکات مفهومی دارد که با فصل ها و موضوعات تطابق داده شده اند. همچنین بر اساس روند شما، "تیــــچر" دقیقا به شما میگوید که اکنون شما به چه چیزی احتیاج دارید. پس با "تیــــچر" همه ی چیز ها ی مورد نیاز با فشار دادن کلید مهیا است و هرگز نیاز به کتاب ندارید.

Competitive Examinations for Class 5

The following is the list of competitive exams for Class 5:
 • NSO: The National Science Olympiad is a national level science exam conducted for students from classes 1 to 12 by the Science Olympiad Foundation (SOF). NSO rankings will be allotted on the basis of the marks obtained by the candidates. You need to refer to the Science and Math syllabi – as prescribed by CBSE, ICSE or various other state boards.
 • MTSE: The Maths Talent Search Exam is a competitive exam conducted by the Indian Institute for Studies in Mathematics (IISMA) for students from classes 3 to 9. Mental ability, Mathematical reasoning, accuracy and speed are its main focus areas. The study matter is based on the curriculum prescribed by the CBSE and ICSE boards, and the top rankers are awarded scholarships.
 • IMO: The International Mathematics Olympiad is a competitive exam conducted to identify and encourage the mathematical creativity of children, both in India and abroad. All students studying in classes 1 to 12 from recognised schools are eligible. The subject matter is based on the curriculum prescribed by the CBSE and ICSE boards, and the top rankers per class are awarded scholarships.
 • NSTSE: The National Level Science Talent Search Exam is organised by the Unified Council for students from classes 2 to 12. It is one of the most popular scholarship examinations conducted in India.
 • NSEJS: The National Standard Exam in Junior Science is jointly conducted by the IAPT (Indian Association of Physics Teachers) and HBCSE (Homi Bhabha Centre for Science Examination). All Indian students from classes 1 to 10 are eligible for it.
 • ISO: The International Science Olympiad is an exam held annually at the national and international levels. The conducting body for ISO is the SSE (Society for Science Education). All Indian students from Classes 1 to 12 from recognised schools are eligible.
 • IIO: The International Informatics Olympiad is conducted by the Computer Literary Foundation every year. Students from Classes 1 to 12 from recognised schools are eligible for it.
Here’s the full list of competitive exams.

How to prepare for Class 5 Stroke 396

Preparation Tips for Class 5

Hard work and focus are the keys to cracking exams and Olympiads. However, all subjects require some special and specific tips which you can find below:
 • English: Focus on grammar and writing, as these are areas where students tend to lose maximum marks. This would require intensive practice, and demand that students be thorough.
 • Mathematics: Stick to concept building first. Be thorough with NCERT textbooks before moving on to R.S. Aggarwal books for your Olympiad study. NCERT contains many conceptual questions and will help you build a strong base.
 • Environmental Studies: These are your formative years and that is why you should pay attention to the basics. You should make sure that you understand all concepts well before solving problems, if any.
 • Hindi: Like English, this language demands a very solid foundation at an early stage. You must focus on sentence and paragraph making. Regular practice will help you strengthen your hold on Hindi.

Study Material for Class 5

english English
 • Marigold for Class 5, by NCERT
maths Mathematics
 • Math-Magic for Class 5, by NCERT
 • Composite Mathematics for Class 5, by R.S. Aggarwal
evs EVS
 • Looking around for Class 5, by NCERT
subject_placeholder_32 Hindi
 • Rimjhim for Class 5, by NCERT

Previous Years’ Papers for Class 5

Practising previous years' papers are important, as it helps you simulate the real exam. Make sure that you practice a lot so that you’re able to memorise formulae and solve problems easily on the day of the exam.